Sarah Golemon ﷯﷯I have 20+ years experience as a Real Estate Agent and Appraiser in Ventura County. Additionally, I have been a Property Manager in the area for just as long. I've prided myself on my extensive knowledge of the current market trends and the ability to help my buyers and sellers get the most from their investment. Honesty and integrity, along with determination and dedication, are philosophies that I strive for in all aspects of my life. Applying these principles to my business has allowed me to have many repeat clients and referrals. If you are planning on buying or selling in Ventura County contact me, your local neighborhood expert, for a personalized customer care. I take pride in servicing clients by delivering exceptional service and establishing lifelong relationships.
© , SCHLIEPPROPERTIES.COM. ALL RIGHTS RESERVED.
Phone 805-750-0477 e-mail: sarah.golemon@yahoo.com
 Sarah Golemon ﷯﷯I have 20+ years experience as a Real Estate Agent and Appraiser in Ventura County. Additionally, I have been a Property Manager in the area for just as long. I've prided myself on my extensive knowledge of the current market trends and the ability to help my buyers and sellers get the most from their investment. Honesty and integrity, along with determination and dedication, are philosophies that I strive for in all aspects of my life. Applying these principles to my business has allowed me to have many repeat clients and referrals. If you are planning on buying or selling in Ventura County contact me, your local neighborhood expert, for a personalized customer care. I take pride in servicing clients by delivering exceptional service and establishing lifelong relationships.
Phone 805-750-0477 e-mail: sarah.golemon@yahoo.com
 Sarah Golemon ﷯I have 20+ years experience as a Real Estate Agent and Appraiser in Ventura County. Additionally, I have been a Property Manager in the area for just as long. I've prided myself on my extensive knowledge of the current market trends and the ability to help my buyers and sellers get the most from their investment. Honesty and integrity, along with determination and dedication, are philosophies that I strive for in all aspects of my life. Applying these principles to my business has allowed me to have many repeat clients and referrals. If you are planning on buying or selling in Ventura County contact me, your local neighborhood expert, for a personalized customer care. I take pride in servicing clients by delivering exceptional service and establishing lifelong relationships. ﷯
Phone 805-750-0477 e-mail: sarah.golemon@yahoo.com
Sarah Golemon ﷯I have 20+ years experience as a Real Estate Agent and Appraiser in Ventura County. Additionally, I have been a Property Manager in the area for just as long. I've prided myself on my extensive knowledge of the current market trends and the ability to help my buyers and sellers get the most from their investment. Honesty and integrity, along with determination and dedication, are philosophies that I strive for in all aspects of my life. Applying these principles to my business has allowed me to have many repeat clients and referrals. If you are planning on buying or selling in Ventura County contact me, your local neighborhood expert, for a personalized customer care. I take pride in servicing clients by delivering exceptional service and establishing lifelong relationships.
Phone 805-750-0477 e-mail: sarah.golemon@yahoo.com